Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2014

primavera
primavera
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaaname aname

March 13 2014

primavera
Reposted fromworst-case worst-case viastarwars starwars

February 15 2014

Reposted frominspired inspired
Reposted frominspired inspired
primavera
Reposted fromweightless weightless vialaluna laluna

February 10 2014

primavera
3309 1174 390
Reposted fromlavendowy lavendowy viamakemewannadie makemewannadie

February 01 2014

(3) Likes / Tumblr


Submitted by Becsable
Reposted frominspired inspired

January 27 2014


Submitted by Greta55
Reposted frominspired inspired

December 30 2013

December 19 2013


Submitted by babismp
Reposted frominspired inspired


Submitted by january99
Reposted frominspired inspired

December 11 2013

primavera
9127 2065 390
Il Campo

Finals T^T


Submitted by flyhigh20117
Reposted frominspired inspired

December 09 2013

6185 bebe 390
Reposted fromRaphayella Raphayella viamyname myname

December 03 2013

primavera
Do końca roku zostało trzydzieści dni. To dobry czas, żeby pomyśleć o wszystkim, co się zdarzyło w tym roku i o tym, co być może zdarzy się w przyszłym. Wyciągnąć wnioski z tego, co było i zrobić plany na to, co będzie. Wszystko zaczyna się w wyobraźni. Każdy wielki projekt ma swój początek w jednej dobrej, ciepłej myśli, która rozgrzewa cię od środka. Myślę, że nie trzeba od razu planować życia na następne dwadzieścia lat. Ani nawet na dwanaście miesięcy, bo przecież nie wiadomo co przyniesie życie i czym zechce nas niespodziewanie zaskoczyć. Wiem jednak, że dobrze jest szukać inspiracji, nowych pomysłów, uczyć się nowych umiejętności i rozwijać. Rozglądać się i marzyć. Bo właśnie z tych marzeń powstają później piękne zdarzenia.
— Beata Pawlikowska
primavera
5439 b8a4 390
Kraków
Reposted from21gramow 21gramow vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl